Bảng điểm CN Suối Nghệ cuối khóa tháng 3/2017 ( Lớp 01C3 )