Sự kiện Halloween

Sự kiện Halloween ngày 30/10/2016 tại Trung tâm anh ngữ Vee-AnhViệt

 

halloween-vee-anh-viet-2016-1

halloween-vee-anh-viet-2016-2

halloween-vee-anh-viet-2016-3

halloween-vee-anh-viet-2016-4

halloween-vee-anh-viet-2016-5

halloween-vee-anh-viet-2016-6

halloween-vee-anh-viet-2016-7

halloween-vee-anh-viet-2016-8

halloween-vee-anh-viet-2016-9

halloween-vee-anh-viet-2016-10

halloween-vee-anh-viet-2016-11

halloween-vee-anh-viet-2016-12

halloween-vee-anh-viet-2016-16