Video

“Mười bốn tháng tám vừa qua
Trung tâm Anh Việt đi ra biển rừng
Nhưng không đi cách bình thường
Mà chung đội nhóm vượt đường chông gai
Hẹn nhau từ sớm ban mai
Dù mưa như trút sánh vai đến cùng
Đến nơi áo ướt chân run
Vẫn không e ngại cháy bùng đam mê
Dù cho múa hát ai chê
Cũng không sợ sệt cứ về đội ta
Trải qua nhiều trận xông pha
...Xem thêm

CAMBRIDGE EXAMS

Người đăng: Vietnamese English Education - VEE vào Thứ tư, 6 Tháng 6, 2018